?

Log in

No account? Create an account
 

ceist neonach )) - Gàidhlig

About ceist neonach ))

Previous Entry ceist neonach )) Mar. 7th, 2011 @ 09:29 pm
A chairdean,

ciamar a chanadh neach "toilet bowl/lavatory pan/WC pan" sa Ghaidhlig
far a bheil sibh a' fuireach?

Mairi
Leave a comment
[User Picture Icon]
From:kimuro
Date:March 8th, 2011 12:26 am (UTC)
(Link)
Tha mi a' smaoineachadh gu bheil "taigh beag" a' ciallachadh "toilet" gu lèir. Ach lorg mi am facal "briollan, briollain" (m) a tha a' ciallachadh "chamber-pot" no "urinal" agus am facal "soitheach-fuail" a tha a' ciallachadh "chamber-pot". (Tha "fual" a' ciallachadh "urine").
[User Picture Icon]
From:mairi_og
Date:March 19th, 2011 08:13 pm (UTC)
(Link)
Taing, Kimuro-Kimuro, mo bhana-charaid chòir!!

Seo agad cuid a fhuair mise san fhaclair -

goireasan ionnlaid - washing facilities
cuir fodha - sink
amar/ionnaltair/amar-ionnlaid - bath
each-beag/eachan - bidet
lagan - basin
taigh-fallais/teas-bhuala/teas-fhailce - sauna
clòsaid - toilet (apparatus)
amar-mùin/amar-fuail/(agus briollan!) - 1) chamber pot; 2) urinal
+ fuireanal/fualan - urinal
suidhachan - seat
roile toidhleit - toilet roll
agus -
taigh-èiginn=taigh-beag!

Ach cha robh mi cinnteach gum bi "clòsaid" ceart gu leòr..

Mholadh Caile "poit mhòr") 's e sin ann an Canada
Chòrd e rium,
poit mòr ann an taigh-beag!=)
[User Picture Icon]
From:caile
Date:March 19th, 2011 02:40 pm (UTC)
(Link)
Chuala mise "poit mhor."
[User Picture Icon]
From:mairi_og
Date:March 19th, 2011 08:27 pm (UTC)
(Link)
Taing mhòr-mhòr, a Chaile!!

fhuair mise "clòsaid" (san fhaclair)
ach tha "poit mhòr" fada nas fhearr
(nam bheachd)

Chòrd e rium,

poit mhòr ann an taigh-beag!=)

From:bironitu
Date:October 31st, 2011 09:26 pm (UTC)
(Link)
Great, I never knew this, thanks.

(Leave a comment)
Top of Page Powered by LiveJournal.com